tirsdag, 19 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Bærekraftsmålene

Forside billede UNDP Supriya Biswas 2010


De globale målene for bærekraftig utvikling ble vedtatt under FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling som ble holdt 25 til 27 september 2015. Dette toppmøtet var unikt, ikke bare på grunn av FNs 70-års jubileum, men også fordi medlemslandene sto overfor en historisk utfordring: å sette verden på rett kurs. De nye utviklingsmålene er universelle og fokuserer derfor like mye på Norge og Skandinavia som på de fattigste landene i verden. Blant de viktigste målene er utrydding av fattigdom og sult, likestilling og styrking av globalt partnerskap for utvikling. Noen av målene er helt nye, da noen av det som i Tusenårsmålene var delmål nå har blitt «forfremmet» til å bli selvstendige mål.

De 17 målene for en bedre verden er:

Sustainable Development Goals icons 011. Utrydde fattigdom. Fattigdom har flere dimensjoner enn den økonomiske. Fattigdom betyr blant annet en mangel på frihet, makt, innflytelse, helse, utdanning og fysisk sikkerhet. Vi har en tendens til å snakke om flerdimensjonal fattigdom. Spesielt utsatt er kvinner og jenter. Det er viktig at alle land skal inkluderes uavhengig av deres økonomiske status, da fattige mennesker også finnes i rike- og mellominntektsland.

Sustainable Development Goals icons 022. Utrydde sult. Sikker tilgang til mat, eliminere sult, oppnå matsikkerhet, et bedre kosthold og fremme bærekraftig landbruk. Tilgang til tilstrekkelig og næringsrik mat er en menneskerett som alle land har en plikt til å sikre sine borgere. I dag lever rundt 850 millioner mennesker over hele verden i sult. Dette er en humanitær katastrofe i seg selv og hindrer mange lands utvikling og vekst på grunn av den effekten underernæring har på læring og produktivt arbeid. Det er spesielt fokus på å sikre matsikkerhet for jenter og gutter, unge jenter og gravide kvinner, siden disse gruppene er mest sårbare for sult og underernæring.

Sustainable Development Goals icons 033. God helse. Sørge for at alle kan leve et sunt liv og sikre trivsel for alle i alle aldre. God helse er en grunnleggende forutsetning for en persons evne til å nå sitt fulle potensial og bidra til samfunnet. Investeringer i helse som for eksempel i helsevesenet er en investering i utviklingen av samfunnet. Dessuten er optimal helse, herunder nødvendig legehjelp, mat, vann, ren luft, sanitet, hygiene og legemidler, grunnleggende menneskerettigheter.

Sustainable Development Goals icons 044. God utdanning. Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Likevel er det anslått at 250 millioner barn ikke er i stand til å lese og skrive når de når fjerde klasse. 774 millioner mennesker i verden er analfabeter, to tredjedeler av dem er kvinner. Forskning viser at god utdanning for alle er en av de viktigste årsakene til velstand, helse og likestilling i ethvert samfunn. Dette gjelder spesielt for investeringer i jenters utdanning, der virkningene er klare når det gjelder å fremme økonomisk utvikling og fattigdomsreduksjon. At alle får en god utdannelse og å fremme livslang læring for alle spiller en viktig rolle da det bidrar til å nå målene i 2030 agendaen på flere områder.

Sustainable Development Goals icons 055. Likestilling. Likestilling er en forutsetning for en bærekraftig og fredelig utvikling. Likestilling er oppnådd når kvinner og menn, jenter og gutter har like rettigheter, vilkår, muligheter og makt til å forme sine egne liv og bidra til samfunnet. Det handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser i samfunnet. Det må bli slutt på at kvinner og jenter generelt har en underordnet maktposisjon i forhold til menn og gutter i samfunnet.

Sustainable Development Goals icons 066. Rent vann og gode sanitære forhold. Vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv på jorden, og derfor en forutsetning for en bærekraftig utvikling. En svært stor andel av mennesker som lever i fattigdom har ikke tilgang til rent vann og grunnleggende sanitære forhold. Ubehandlet avløpsvann fra industri og husholdninger fører til vannforurensning og skaper et usunt miljø som særlig påvirker mennesker som lever i fattigdom. Vann er også viktig for verdens matvare- og energiproduksjon og dermed kan mangel på vann bli årsak til konflikt. Komplementert og gjennomsiktig vannforvaltning både innenfor og mellom stater er en forutsetning for bærekraftig vannbruk. Mål 6 er å sikre at alle har tilgang til vann og sanitet, og at disse ressursene forvaltes på en bærekraftig måte.

Sustainable Development Goals icons 077. Ren energi for alle. Global tilgang til moderne, fornybar energi og renere drivstoff er en forutsetning for å bekjempe mange av de utfordringene verden står overfor i dag, for eksempel fattigdom, matsikkerhet, klimaendringer, rent vann, helse og økonomisk vekst. Mye av de økte utslippene av klimagasser kommer fra måten vi henter ut, omdanner og bruker fossilt brensel for energi. Fossilt brensel står for nesten 80 prosent av den totale energiforsyningen globalt. Det bør innføres mer effektive tiltak for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig energibruk globalt. Mål syv skal sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle, til en rimelig pris.

Sustainable Development Goals icons 088. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Mer enn halvparten av verdens ansatte arbeider under utrygge forhold og blir ofte fanget i en ond sirkel av lav produktivitet, jobber med lav lønn og begrenset tilgang til utdanning og sosial trygghet. Dette gjelder flere kvinner enn menn. I løpet av de neste 20 årene er det også forventet at den globale arbeidsstyrken vil øke med 800 millioner mennesker. Dette krever mye arbeid for å skape nye arbeidsplasser. Mål 8 skal sikre en stabil og bærekraftig økonomisk vekst, produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Sustainable Development Goals icons 099. Innovasjon og infrastruktur. Over halvparten av verdens befolkning bor i urbane områder. I 2050 tallet som vil øke til 70 prosent. Politikk som øker produksjonskapasiteten , produktivitet og produktivt arbeid som fremmer bærekraftig næringsutvikling, universell tilgang til rimelige , pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester og bærekraftige transportsystemer som gir robuste høykvalitets infrastruktur, er stadig viktigere i dag et mer urbant verden. Mål 9 skal arbeide med å bygge en robust infrastruktur som fremmer en inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Sustainable Development Goals icons 1010. Mindre ulikhet. Selv om mange fattige land har hatt en positiv økonomisk utvikling på grunn av fattigdomsbekjempelse har gapet mellom enkeltpersoner og grupper, basert på kjønn, alder, etnisitet, og økonomisk og sosial status steget. Et egalitært samfunn er basert på prinsippet om like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonshemming, avstamning, religion eller tro, og dette er grunnlaget for en rettferdig fordeling av ressurser og økonomisk og politisk innflytelse i samfunnet. Mål ti må arbeider for å sikre tilgang til ressurser og sikre muligheten til å delta i og påvirke en rettferdig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Sustainable Development Goals icons 1111. Bærekraftige byer og samfunn. Urbanisering er omfattende og transformerende over hele verden. Over halvparten av verdens befolkning bor i urbane områder, og i 2050 forventes antallet å øke til 70 prosent. Byer er ofte i forkant av utviklingen, og er et knutepunkt for innovasjon og nye ideer. Den raske og store migrasjon til byene stiller nye krav til å bli behandlet på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte. Mål 11 skal sikre at byer og tettsteder er inkluderende, sikre, robuste og slitesterke.

Sustainable Development Goals icons 1212. Bærekraftig forbruk og produksjon. Bærekraftig forbruk og produksjon innebærer effektiv bruk av ressurser, og tar hensyn til de økosystemene som er avgjørende for en redusert påvirkning og sikker forsyning av farlige kjemikalier. Dette betyr ikke bare miljømessige fordeler, men også sosiale og økonomiske fordeler som økt konkurranseevne, industriell utvikling i det globale markedet, økt sysselsetting og mer helse og redusert fattigdom. Bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre er derfor en forutsetning for å konvertere til en grønn økonomi og bærekraftig utvikling, og er et tiltak som utfyller de andre målene.

Sustainable Development Goals icons 1313. Stoppe klimaendringene. Klimaendringene er en av våre største utfordringer. Mye av de økte utslippene av klimagasser kommer fra måten vi henter ut, omdanner og bruker fossilt brensel for energi. Som et resultat av denne økningen, risikerer vi at den gjennomsnittlige globale oppvarmingen overstiger to grader Celsius, noe som vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, marin forurensning, menneskelig sikkerhet, matproduksjon, vannforsyning, helse og øker risikoen for værrelaterte naturkatastrofer. Klimatiltak-målet støtter fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling, og kan gi positive synergieffekter og muligheter for å bekjempe mange av de utfordringene verden står overfor i dag, som mat, rent vann, bærekraftig bruk av naturressurser og økosystemer, menneskelig sikkerhet, likestilling, helse og økonomisk vekst.

Sustainable Development Goals icons 1414. Liv under vann. Mange marine fiskebestander er truet på grunn av overfiske og derfor kreves en global innsats for å fremme utvinning av truede fiskebestander. For å sikre bærekraftige fiskebestander bør fiske være basert på å oppnå en maksimal bærekraftig avkastning, der det tas hensyn til den spesifikke situasjonen i enkelte regioner og hav. Nye og forbedrede tiltak og politikk er nødvendig for å bekjempe forurensning, overfiske og utvinning av naturressurser. Vern og restaurering av kyst- og havområder er viktige tiltak som bidrar til å bevare biologisk mangfold og fiskeriressurser, men også å styrke motstandsdyktighet mot klimaendringer. Ytterligere utfordringer ved å sikre marin matproduksjon er avfall, mikro-plast og spesielt marin forurensning, som viser viktigheten av og forholdet mellom livet i havet og klimaendringer.

Sustainable Development Goals icons 1515. Liv på land. Biologisk mangfold er et viktig fundament for jordens livsbevarende støttesystemer og vår nåværende og fremtidige velstand hviler på dette grunnlaget. En langsiktig bærekraftig bruk av naturressurser og økosystemer er en viktig faktor for at folk kan komme seg ut av fattigdommen. Å ta ansvar for dette ligger hos de utviklede landene, så vel som i utviklingsland. Mål 15 skal beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemene, sikre et bærekraftig skogbruk, bekjempelse av forørkning og stoppe ødeleggelsen av jord og tap av biologisk mangfold.

Sustainable Development Goals icons 1616. Fred og rettferdighet. Fredelige samfunn og frihet uten vold, er både et mål og et middel for bærekraftig utvikling. Varig fremgang kan ikke oppnås i en kontekst preget av vold, konflikter og trusler om vold. En velfungerende offentlig regjering med ansvarlige institusjoner, høy transparens og rettferdighet har en grunnleggende verdi. Den danner grunnlaget for godt styresett, herunder kampen mot korrupsjon som en av de viktigste driverne for utvikling. I et rettferdig samfunn, er alle mennesker like for loven og alle har tilgang til rettferdighet. I tillegg bør alle kunne utøve sin innflytelse på beslutningsprosesser.

Sustainable Development Goals icons 1717. Samarbeid for målene. Omfanget og ambisjonen til den nye dagsorden for bærekraftig utvikling krever at globalt samarbeid fortsetter for å sikre at agendaen blir gjennomført. Det vil kreve et intensivt globalt engasjement. Regjeringer, privat sektor, sivilt samfunn, FN-systemet og andre interessenter må arbeide sammen for å oppnå de resultatene vi har satt ut for å oppnå i 2030. Mobilisering av de nødvendige ressursene for å oppnå disse målene innen 2030 bygger på en ånd av global solidaritet og fokuserer spesielt på behovene til de fattigste og mest sårbare menneskene, med deltagelse fra alle land, alle partier og alle mennesker.Du kan finne mer informasjon om FNs mål for bærekraftig utvikling her (FN-sambandet).

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner